Poučenie o vašich právach

Vážený zákazník,

Vaše osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom a ich bezpečnosť je pre nás prvoradá.  Tu sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať.

Aké máte práva?

a)      Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b)      Právo na opravu

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

c)       Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

·         už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;

·         odvoláte svoj súhlas;

·         namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov;

·         spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne;

·         osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;

·         ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

d)      Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak

·         nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;

·         spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;

·         Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;

·         namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

e)       Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f)       Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

·         na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,

·         z dôvodu nášho oprávneného záujmu,

·         vytvárania zákazníckeho profilu,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

·         dyel@dyel.sk alebo

·         listinne na adresu Dvory 1932/18, 020 01 Púchov alebo Železničná 721, 018 52 Pruské.

Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku ich vybavenia Vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme a prečo?

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na účel

·         uzatvorenia kúpno-predajnej zmluvy – tretej osobe neposkytujeme,

(právny základ spracúvania osobných údajov: plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

·         reklamačného konania – tretej osobe neposkytujeme,

(právny základ spracúvania osobných údajov: plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

·         kamerový systém – tretej osobe neposkytujeme,

(právny základ spracúvania osobných údajov: oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

·         účtovné a daňové účely – poskytujeme 3. osobe – Dominike Nosálovej, IČO: 46543627, príp. orgánom verejnej moci.

(právny základ spracúvania osobných údajov: plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Žiadne osobné údaje neposkytujeme do tretích krajín.

Aká je doba uchovávania Vašich osobných údajov?

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na účel

·         uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy – uchovávame po neobmedzenú dobu – osobné údaje sú vymazané až na základe žiadosti dotknutej osoby,

·         reklamačné konanie – uchovávame po dobu 5 rokov,

·         kamerový systém – uchovávame po dobu 30 dní,

·         účtovné a daňové účely – po dobu 10 rokov,

Po uplynutí stanovenej lehoty zabezpečíme likvidáciu osobných údajov.